Reglament – Regulation

1-El Concurs és de caràcter internacional. Poden presentar-s’hi els acordionistes de qualsevol nacionalitat d’edats compreses dins els límits establerts a l’article2.

2-El concurs consta d’una única categoria solista. I una única categoria grup de fins a quatre membres. Amb un màxim d’edat fins als 27 anys, complerts abans del 31 de desembre del 1994.

3-Cap concursant no és dispensat de passar la prova de preselecció.

4-El concurs consta de dues proves:

 a) Preselecció

 b) Final

5- El veredicte del jurat és inapel·lable.

6-El concursant que no es presenti a recollir la seva recompensa el dia que s’indicarà, perdrà tots els drets. Sota cap pretext es lliurarà cap recompensa, ni en metàl·lic, ni honorífica.

7-El fet de signar la inscripció implica l’acceptació de totes les clàusules de Reglament.

8-Preu d’inscripció:
Per a concursant solista 35€.
Per a concursant grup 12€ per membre.

9-En cas d’anul·lació de l’esdeveniment,  per força major, l’ inscripció i la quota no serà reemborsada es mantindrà per la nova data que designi l’ organització, dins de l’any en curs.

-Premis :

1r Premi dotat de 800€, trofeu i concert.

2n Premi dotat de 500€ i trofeu

3r Premi dotat de 250€ i trofeu

Durant el concurs l’organització es farà càrrec d’una de les nits i el respectiu esmorzar dels seleccionats.

Associació Musical Innovors, atorga un concert al primer guardonat «solista» durant el últim trimestre del 2021, data per concretar.
Per tal cosa el premi en metàl·lic es donarà del 50% al moment del lliurament de premis i la resta quan es faci el concert.
A més a més tindran una bonificació del 350€ màxim per gastos de viatge.
El concert es realitzarà a Barcelona.

1-The Contest is international. Accordionists of any nationality within the limits set out in Article 2 may apply.


2-The competition consists of a single category individual. And a single group category of ends four members.
A maximum age of 27 years, completed by 31 December 1994.

3-No contestant is exempted from passing the pre-selection test.

4-The contest consists of two shows:

 a) Preselection

 b) Final

5- The verdict of the jury is final.

6-The contestant who is not present to remember his reward on the day indicated will lose all rights. Under no circumstances will any reward be given, either in cash or honorary.

7-The fact of signing the registration implies the acceptance of all the clauses of Regulations.

8-Registration price::
For single contestant € 35.
For group contestant € 12 per member.

9-In case of cancellation of the event, due to force majeure, the registration and the fee will not be refunded will be maintained for the new date that the organization was designed, within the current year.

-Awards :

1st Prize with € 800, trophy and concert.

2nd Prize with € 500 and trophy

3rd Prize with € 250 and trophy

During the contest, the organization will take over one of the nights and the respective breakfast of the selected.

Innovator Music Association, it awards a concert to the first award-winning «single» during the last quarter of 2021, which dates to concrete.
For this reason the cash prize will be given 50% at the time of the award and the rest when the concert is performed.
In addition, they will have a bonus of € 350 for travel expenses.
The concert will take place in Barcelona.